Regulament de organizare si funcționare 2022-06-20T14:18:21+02:00

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Direcția Creșe, este o instituţie publică specializată în servicii de educaţie timpurie antepreşcolară care oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie pentru copiii de vârstă antepreşcolară. Este organizată ca institutie publicã de interes local, cu personalitate juridicã în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local 56/2003

Art. 2. Instituţia face parte din sistemul de învăţământ preuniversitar – Legea nr. 1/2011- prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, cât şi din sistemul national de servicii sociale – Legea nr. 292/2011- prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere.

Art. 3. Coordonarea şi controlul activităţii Direcției Creșe, sunt asigurate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi de către Primarul Municipiului Iaşi.

Art. 4. Direcția Creșe, are sediul în judetul Iasi, municipiul Iasi, Aleea Decebal nr. 10.

Art. 5. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare s-a întocmit în conformitate cu:

a) Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, reoganizarea şi funcţionarea creşelor cu modificările şi completările: Legea nr. 272/2009 şi Legea 90/2014.

b) Legea 1  din  4  ianuarie  2011  Legea  educaţiei  naţionale  cu  modificările  şi completările ulterioare

c) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale

d) H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012 Horărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare şi   funcţionare  a   creşelor  şi   a   altor  unităţi  de   educaţie  timpurie antepreşcolară

e) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955  din  18  octombrie 1995  pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare

Art. 6. Prevederile prezentului  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  produc efecte faţă de toţi angajaţii Directiei Crese şi faţă de toţi terţii care se adreseazã instituţiei pentru exercitarea uneia din atribuţiile aflate în sarcina acesteia.

Art. 7. Directia Crese, impune  întregului personal  sã  acţioneze  întotdeauna  în  interesul  copilului  şi  pentru  promovarea  educaţiei timpurii a copilului, sã aibã o atitudine activã faţã de nevoile de îngrijire ale fiecãrui copil, sã militeze pentru apãrarea demnitãţii profesionale, sã îngrijeascã toţi copiii cu acelaşi interes şi fãrã condiţionare de orice avantaje materiale sau servicii personale.

Art. 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidenţă a copiilor se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 9. Direcția Creșe garantează drepturi egale la educaţie pentru toţi copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Iasi.

CAPITOLUL II

 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 10. Obiectul de activitate al Direcției Creșe se realizeazã prin unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară – CREŞE.

Art. 11. Direcția Creșe, prin unităţile de educaţie antepreşcolară numite în continuare creşe oferă următoarele tipuri de servicii:

a) Servicii de educaţie timpurie;

b) Servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;

c) Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor;

d) Servicii complementare pentrucopil, familie, respectiv servicii de consiliere, educaţie parentală, informare.

Art. 12. Serviciile prevăzute mai sus se oferă în baza unui contract încheiat între părinte/ reprezentantul legal al copilului şi Direcția Creșe reprezentată de director.

CAPITOLUL III

 PATRIMONIUL

Art. 13. Direcția Creșe utilizeazã şi administreazã bunurile publice imobile si mobile date în folosinţă sau în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

Art. 14. Direcția Creșe are personalitate juridică proprie (HCL nr. 56/2003), cod unic de înregistrare fiscală 15426609 şi calitate de ordonator terţiar de credite bugetare.

Art. 15. Directia Crese are  dreptul  de  a deschide cont bancar propriu şi efectueazã cheltuieli conform capitolelor bugetare, iar fondurile provenite din  surse  bugetare şi  extrabugetare se  utilizeazã pentru  îndeplinirea scopului în care a fost înfiinţată instituţia.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 16. Structura organizatoricã a Directiei Crese este formatã din organe de conducere si compartimente funcţionale.

Art. 17. Direcția Creșe este condusa de directorul instituției.

Art. 18. Directorul asigură coordonarea activităţii din cadrul instituţiei şi răspunde de organizarea şi coordonarea activităţii personalului, de relaţia cu părinţii/reprezentantul legal, de activitatea metodică şi de perfecţionare, de păstrarea şi gestionarea patrimoniului instituţiei.

Directorul reprezintă instituţia în relaţia cu autoritatea administraţiei publice locale, cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi cu alţi terţi cu care instituţia colaborează.

Directorul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile ce revin Direcției Creşe în calitatede persoană juridică;

b) exercită funcţia de ordonator de credite;

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcției Creşe şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

d) propune spre aprobarea Consiliului Localal Municipiului Iasi structura organizatorică şi a numărului de personal;

e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creşei;

f) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii creşei în comunitate;

g) răspunde de calitatea serviciilor de educaţie timpurie pentru copii de vârstă antepreşcolară, precum şi de asigurarea formării continue a personalului didactic, de specialitate şi nedidactic;

h) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul Direcției Creşe.

Art. 19. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul emite decizii.

Art. 20. Numirea și eliberarea din  funcţie  a  Directorului  Direcției Creşe, se realizeazã prin dispoziţia Primarului Municipiului Iasi.

Art. 21. În absenţa Directorului institutiei, atributiile ce îi revin vor fi îndeplinite de cãtre un alt angajat al Direcției Creşe numit prin decizie, limitele de competenţa ale acestuia fiind stabilite prin fişa postului.

Art. 22. Serviciile și compartimentele functionale ale Direcției Creşe Iași sunt:

I. CREȘELE

Creșele sunt organizate in regim de program prelungit și program săptămânal.  Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 06,00 -18,00, cu excepția creșei săptămânale care funcționează continuu de luni ora 06,00  până vineri, ora 18,00

Creşele care fac parte din structura funcţională a Direcției Creşe sunt:

 1. Creşa Universul copiilor (Creşa nr. 1)
 2. Creşa Curcubeul veseliei (Creşa nr. 2)
 3. Creşa Clopoțelul magic (Creşa nr. 6)
 4. Creşa Poienița însorită (Creşa nr. 8)
 5. Creşa Voiniceii (Creşa nr. 9)
 6. Creşa Piticii năzdrăvani (Creşa nr. 10)
 7. Creşa Primii pași (Creşa nr. 14)
 8. Creşa Fluturașii veseli (Creşa nr. 15)
 9. Creşa Piticot (Creşa nr. 19)
 10. Creşa Năzdrăvanii veseli (Creşa nr. 24)
 11. Creşa Steluța fermecată (Creşa nr. 25)
 12. Creşa Municipal

Creşele au următoarea structură organizatorică de personal:

a) Coordonator creşă – un post pe creşă

b) Asistente medicale – câte un post pe tură

c) Educator puericultor

d) Infirmiere

e) Îngrijitor

f) Bucătar – un post pentru fiecare creșă

g) Ajutor de bucătar

h) Spălătoreasă

Creşele sunt organizate pe grupe de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor astfel:

a) Grupa mică – copii până la un an

b) Grupa mijlocie – copii de 1-2 ani

c) Grupa mare – copii de 2-4 ani

În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe de educaţie antepreşcolară, în funcţie de numărul de copii, capacitatea de cazare şi mărimea sălilor de grupă.

Creşele realizează în principal urmãtoarele activităţi:

a) Asigură promovarea dezvoltării sociale, fizice și intelectuale a copiilor prin furnizarea de activități educative și distractive adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, ale căror obiective generale vizează următoarele aspecte:

  • Stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat
  • Realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţii de învăţare
  • Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii
  • Promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei
  • Sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor

b) Asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârstă antepreşcolară – 3 luni-4 ani;

c) Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acorda primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire,

d) Asigură hrana zilnică a copiilor, cu respectarea principiilor nutriţionale specifice vârstei şi normelor legale în vigoare;

e) Direcția Creșe asigură un meniu unitar pentru alimentaţia copiilor înscrişi în creşele din subordine. Prepararea hranei se face în bucătăriile creșelor, zilnic, cu utilaje şi personal propriu.

f) Colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ  cu  părinţii  sau  reprezentanţii  legali în vederea comunicării periodice a informaţiilor privind: progresele  realizate de copil, starea emoțională și afectivă a copiilor, dificultăți / deficiențe identificate  în  procesul educativ.

g) Oferirea de asistență psihologică copiilor, în vederea adaptării la exigențele unei educații timpurii, precum şi sprijin și asistare a părinților și a personalului care se ocupă de îngrijirea și educarea copiilor în creșe.

h) Contribuie la depistarea  precoce  a  situaţiilor  de  risc  ce  pot  determina  separarea copilului de părinţii săi şi sesizează  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.

Activitatea educaţională din cadrul creşelor este asigurată de un număr de 43 educatori-puericultori, distribuiţi la creşă în funcţie de numărul de grupe, câte unul pentru fiecare grupă.

Principalele activităţi şi atribuţii:

a) realizarea de activități care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv al copilului

b) realizarea de activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creșterii gradului de independență;

c) formarea și perfecționarea comportamentului verbal al copiilor

d) învățarea copiilor cu deprinderile de igienă și autoservire.

e) tipurile de activități ce se desfășoară cu copii sunt următoarele:

  • jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție, jocul didactic
  • activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj,activități practice și gospodărești
  • activități de muzică și mișcare:  audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt
  • activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini
  • activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice, convorbiri, jocuri didactice
  • activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizare aparate de joacă

f) numărul și tipul de activități realizate cu copii, recomandat pe săptămână, în funcție de categoria de vârstă este cuprins în tabelul următor

Tip activitate sugari Copii 1-2 ani Copii 2 – 4 ani
jocuri 2 4 6
Activități artistice și de îndemânare 1 2 2
Activități de muzică și mișcare 1 2 3
Activități de creație și comunicare 1 3 4
Activități de cunoaștere 1 2 3
Activități în aer liber 3 4 6

g) asigură, prin comportamentul său, un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea copiilor.

h) asigură securitatea mediului atât în interior, cât și în exterior, identificând și semnalând pericolele potențiale.

i) răspunde de securitatea copiilor încredințați, pe timpul cât își desfășoară activitatea și informează coordonatorul creșei și asistenta medicală în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora.

j) prin activităţile zilnice dezvoltă copilului capacitatea de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi.

k) va colabora activ cu părinții/reprezentantul legal al copilului.

Activitatea metodologică a educatorilor puericultori este coordonată prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, creșele au obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Educatorii-puericultori vor întocmi anual, şi ori de câte ori li se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, vor evalua riscurile şi vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

II. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE

Compartimentul asistenţă de specialitate cuprinde personalul Direcției Creşe cu specializări în domeniul medical şi psihologic.

Copiii înscrişi în creşe beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică gratuită, în cabinete medicale amenajate în cadrul creşelor.

Structura organizatorică de personal a Compartimentului Asistenţă de Specialitate cuprinde:

a) Medic pediatru – 2 posturi

b) Psiholog – 2 posturi

Atribuţiile Compartimentului Asistenţă de Specialitate vizează:

a) Activităţi de examinare şi evaluare a stării d esănătate pentru antepreşcolari

b) Activităţi de identificare şi managementul riscurilor pentru sănătate a colectivităţii

c) Gestionarea circuitelor funcţionale

d) Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

e) Verifică şi aprobă meniurile săptămânale şi zilnice care stau la baza hranei zilnice a copiilor, din punct de vedere al conţinutului şi aportului nutriţional

f) Asigură administrarea tratamentului pentru copiii cu boli cronice necontagioase precum şi primele măsuri în situaţii de urgenţă

g) Monitorizează copiii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa specială

h) Iniţiază şi participă la acţiuni de educaţie pentru sănătate

i) Evaluează periodic starea de dezvoltare somatică şi psihomotorie a copiilor şi depistează precoce diverse deficienţe sau boli

j) Organizează evaluarea dezvoltării psihice a copiilor din creșe, în scopul de a monitoriza ritmul de dezvoltare, de a identifica eventualele dificultăți, probleme de natură psiho-comportamentală care pot interfera cu procesul educativ.

k) Analizează problemele psiho-comportamentale identificate și stabilește factorii determinanți ai problemelor respective şi stabileşte măsuri remediale.

l) Comunică cu părinții copiilor și le furnizează toate informațiile rezultate în urma evaluării stării de dezvoltare psiho-motorie a copilului (comportament, nivel intelectual etc).

m) Consiliază părinții în scopul îmbunătățirii nivelului de relaționare cu copilul.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Compartimentul de asistenţă de specialitate are obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

III. BIROU FINANCIAR CONTABIL – RESURSE UMANE

Biroul financiar contabil-resurse umane include tot personalul cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, personal şi salarizare.

Personalul este format din 1 post Contabil Şef, 3 posturi inspector de specialitate – contabilitate, 2 posturi referent de specialitate – resurse umane.

Atribuțiile contabilului șef:

a) Organizează întreaga evidență contabilă la nivelul unității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

c) Execută calculele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari;

d) Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare directorului unității și ordonatorului principal de credite;

e) Verifică operațiunile economico-financiare înregistrate în contabilitate astfel încât acestea să fie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează;

f) Asigură organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de Activ și Pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acesteia;

g) Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului, repartizarea pe trimestre;

h) Întocmește darea de seamă trimestrială și anuală;

i) Verifică propunerea de angajare a unor cheltuieli;

j) Atribuțiile se completeză și cu cele din fișa postului.

Biroul Financiar Contabil -Resurse Umane al Directiei Creşe are următoarele responsabilităţi:

 1. Cu privire la activitatea financiar-contabilă:

a) Întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de buget şi le prezintă spre aprobare;

b) Urmăreşte execuţia cheltuielilor aprobate şi informează periodic conducerea asupra modului de realizare a acestora;

c) Organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în activitatea curentă şi a patrimoniului instituţiei;

d) Asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul propriu;

e) Întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare;

f) Întocmeşte şi transmite dările de seamă privind execuţia bugetului propriu;

g) Ţine evidenţa gestiunii tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi bunurilor materiale din patrimoniul Directiei Creşe,  ori  date  în folosinţă personalului, se ocupă de inventarierea periodică, conform legislaţiei în vigoare;

h) Întocmeşte şi prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum şi listele cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar propuse pentru casare;

i) Rezolvă în limitele competenţelor ce-i revin cererile şi sesizările adresate Directiei Creşe , prezentând conducerii propunerile de rezolvare;

j) Furnizează datele şi informaţiile pe care le deţine şi celorlalte compartimente ale Directiei Creşe, la cerere;

2. Cu privire la activitatea de resurse umane:

k) Organizează  activitatea   de   personal,   salarizare,   pregătire   şi   perfecţionarea profesională în limitele competenţei ce-i revin;

l) Elaborează propuneri  privind  statul  de  funcţii  şi  de  personal    şi  răspunde  de actualizarea acestuia;

m) Urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, transferul, sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările, în limitele competenţei ce-i revin;

n) Gestionează şi actualizează Registrul de evidenţă al salariaţilor;

o) Întocmeşte, situaţii statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de resurse umane;

p) Ţine evidenţa dosarelor de personal ale angajaţilor cu contract individual de muncă în cadrul Directiei Creşe;

q) Rezolvă în limitele competenţelor cererile şi sesizările Direcției Creşe repartizate spre rezolvare;

r) Furnizează datele şi informaţiile pe care le  deţine şi  celorlalte compartimente şi conducerii, la cerere;

s) Asigură evidenţa,  păstrarea  şi  conservarea  documentelor  respectând  legislaţia  în domeniu.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Biroul finaciar contabil-resurse umane are obligaţia: de a respecta procedurile de sistem şi de a întocmi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate, de a colabora pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

IV. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Activitatea de achiziţii publice este asigurată de 3 inspectori de specialitate, care au urmat cursuri de specializare în achiziţii publice şi au următoarele atribuţii principale:

a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate şi transparenţa activităţii de achiziţii publice, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

f) realizează achiziţiile directe;

g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

h) asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate.

Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei, conform Hotărârii nr. 395/2016 şi Legii nr. 98/2016.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Compartimentul achiziţii publice are obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va da măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

V. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Compartimentul administrativ cuprinde personalul administrativ format din 2 administratori şi 6 muncitori.

Personalul din cadrul compartimentului administrativ are, în general, următoarele atribuţii:

a) planifică și organizează modul de executare a reparațiilor curente și de întreținere a clădirilor creșelor precum și a instalațiilor aferente, în scopul funcționării acestora în condiții optime.

b) execută lucrări de reparaţii minore la mobilier, instalațiile sanitare, tâmplărie, garduri precum și finisaje la pereții clădirii, în scopul funcționării unității în condiții optime.

c) monitorizează modul în care, firmele care execută lucrări de reparații, sau lucrări de construcții la clădirile creșelor realizează etapele de lucru conform devizelor aprobate.

d) întocmește o bază de date privind aparatele și echipamentele date în folosință personalului din creșe, necesare pentru fundamentarea exactă și eficientă a modului de reparație a aparatelor și echipamentelor existente sau a achizițiilor de noi aparate și echipamente.

e) răspunde de buna functionare si utilizarea tehnică corectă a aparaturii dată în folosință către muncitorii din subordine (mașină de tuns iarba, mașină de găurit electrică etc. ), precum şi de respectarea normelor privind utilizarea echipamentelor de protecţie a muncii.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Compartimentul administrativ are obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va da măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

VI. COMPARTIMENTUL JURIDIC

Compartimentul juridic consilier juridic angajat pe perioadă nederminată care are următoarele atribuții:

a) oferă consultanță juridică conducerii şi compartimentelor cu care colaborează, ori de câte ori i se solicită;

b) avizează actele instituției;

c) reprezintă instituția în fața instanțelor de judecată;

d) comunică către conducerea Direcţiei Creşe sentinţele civile şi orice act litigios care are ca parte instituţia;

e) este președințele Comisiei de disciplină a Direcției Creșe;

f) redactează proiectele și hotărârile pentru aprobarea în Consiliul local;

g) vizează contractele și actele juridice necesare pentru desfășurarea activității Direcției Creșe.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Compartimentul juridic are obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va da măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

VII. COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Relaţii publice este format din 3 posturi de referent de specialitate cu următoarele atribuţii:

a) Asigură comunicarea verbală şi scrisă cu părinţii copiilor înscrişi la creşă, dar şi a celor care solicită înformaţii în vederea înscrierii;

b) Redactează răspunsurile la petiţii, reclamaţii, solicitări pe care le comunică acestora;

c) Redactează criteriile de înscriere la creşă;

d) Realizează activitatea de înscriere anuală a copiilor la creşă;

e) Ţine evidenţa copiilor înscrişi şi a locurilor vacante;

f) Asigură relaţia de comunicare cu presa.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, Compartimentul relaţii publice are obligaţia de a respecta procedurile de sistem şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate şi să colaboreze în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordin 600/2018). Va întocmi anual, şi ori de câte ori i se solicită, obiectivele specifice, lista de activităţi şi riscuri inerente, va evalua riscurile şi va da măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

Art. 23. Numãrul efectiv de posturi, natura acestora şi  nivelul  de  salarizare sunt stabilite prin statul de funcţii al Direcției Creșe Iași, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art. 24. Direcția Creșe Iași, poate  propune modificãri ale structurii organizatorice. Aceste modificãri devin funcţionabile în condiţiile aprobarii lor de către Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art. 25. Toate aceste atribuţii enumerate mai sus se vor completa cu prevederile fişei postului pentru fiecare categorie de salariat.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR, ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ ŞI ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CREŞĂ

Art. 26. Grupele educaţionale funcţionează pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanţelor şcolare, perioadă în care nu se organizează proces instructiv-educativ.

Creşele se închid temporar în perioada 1 iulie- 15 septembrie pentru curăţenie, reparaţii, dezinsecţie cca. 30 de zile pe an, cu informarea părinţilor/ reprezentanţilor legali cu cel puţin 45 de zile înainte de închidere.

Art. 27. Serviciile de educaţie timpurie se realizează prin personalul didactic al Direcției Creşe, educatorul puericultor, care îşi va planifica activitatea pe baza curriculei naţionale elaborate de Ministerul Educaţiei, cu respectarea îndrumărilor metodologice primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Art. 28. Orarul zilnic orientativ al copiilor se afişează la avizierul grupelor educaţionale şi are valoare de ghid.

Art. 29. Periodic părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor li se va comunica în scris de către educatorul puericultor, prin jurnalul de legătură al copilului, cel puţin următoarele informaţii: progresele realizate de copil pe cele 5 domenii de dezvoltare, starea emoţională şi afectivă a copilului, dificultăţile sau deficienţele identificate şi orice alte elemente necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

Art. 30. Înscrierea copiilor în creşe se face în luna iunie a fiecărui an, dar şi în timpul anului în limita locurilor disponibil Procedurile şi criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite anual de către conducerea Directiei Creşe şi sunt făcute publice prin afișarea la sediul creşelor şi pe site-ul instituţiei.

Art. 31. Pentru înscrierea copiilor la creşă părinţii trebuie să fie salariaţi, să nu fie în concediu de creştere copil sau fără loc de muncă, iar domiciliul stabil să fie în Municipiul Iaşi. Acestea reprezintă criterii eliminatorii, cu scopul de a asigura un loc la creşă părinţilor salariaţi din Municipiul Iaşi.

Art. 32. Actele necesare înscrierii copiilor în creşă sunt:

a) cerere de înscriere;

b) copie de pe certificatul de naştere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

d) adeverinţă de  salariat  pentru  fiecare  dintre  părinţi/reprezentanţii  legali

e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;

f) fişa de  imunizări,  întocmită  conform  prevederilor  elaborate  de  Ministerul Sănătăţiicuprivire la intrarea copilului în colectivitate;

g) analize medicale pentrucopil.

h) alte acte solicitate şi necesare pentru îndeplinirea criteriilor de departajare

Toate aceste documente vor forma dosarul personal al copilului care se va completa continuu și cu actele prevăzute la art. 33.

Art. 33. La intrarea copilului în colectivitate parinţii /reprezentanţii legali vor prezenta avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al copilului cu maxim 48 de ore înainte.

Art. 34. Transferarea copilului de la o creşã la alta se face la cererea aparţinãtorilor legali cu avizul unitãţii primitoare, în limita locurilor aprobate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII REFERITOARE LA PERSONAL ŞI SALARIZAREA

Art. 35. Salarizarea personalului Directiei Creşe se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 36. Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:

a) cunoștințe profesionale și abilități;

b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;

c) perfecționarea pregătirii profesionale;

d) capacitatea de a lucra în echipă;

e) comunicare;

f) disciplină;

g) rezistență la stres și adaptabilitate;

h) capacitatea de asumare a responsabilității;

i) integritate și etică profesională.

Art. 37. Direcția Creșe poate încheia parteneriate cu instituţiile publice sau private specializate în consiliere psihologică şi socială, în sănătatea şi educaţia copiilor antepreşcolari dezvoltând o reţea de suport profesional şi o reţea de sprijin comunitar. Parteneriatele se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII

FINANŢAREA DIRECȚIEI CREȘE

Art. 38. Finanţarea Directiei Creşe, se realizează din următoarele surse:

a) bugetul local al Municipiul Iași

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) contribuţii lunarealepărinţilor/reprezentanţilor legali;

d) donaţii;

e) sponsorizări;

f) alte surse legal constituite.

Art. 39. Părinţii/Reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de serviciile creşelor din cadrul Directiei Creşe sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșă.

Art. 40. Direcția Creșe întocmește anual un raport privind costul mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși la creșe și îl supune aprobării ordonatorului principal de credite.

Costul mediu de întreţinere se calculează funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico sanitare şi alte bunuri şi servicii, şi altele asemenea şi frecvenţa înregistrată la nivelul Direcției Creşe.

Pe baza documentației aprobate se emite Dispoziția Primarului privind stabilirea valorii contribuției lunare de întreținere a copiilor suportată de părinți/reprezentanți legali.

Valoarea contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor în creşă suportată de părinţi/reprezentanţi  legali  se  stabileşte  în  cotă  procentuală  din  costul  mediu  lunar de întreţinere a copilului, calculat la nivelul Directiei Creşe, fără a depaşi 20% din acesta.

Contribuţia lunară de întreţinere suportată de părinţi/ reprezentanţii legali se stabileşte în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului la programul zilnic.

CAPITOLUL VIII

NORME DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE

Art. 41. În cadrul creșei se asigură condițiile de igienă necesare apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică si neuropsihică armonioasă a copiilor cât si prevenirea apariției unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare și a  planurilor de măsuri    în vederea sporirii condițiilor de igienă în creșă.

Creșa  respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor și activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, la condițiile igienico-sanitare, precum și la condițiile de siguranță care îi privesc pe copii.

Spațiul pentru desfășurarea activităților în aer liber asigură dezvoltarea, învățarea activă a copilului și promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente și îmbolnăviri.

Conducerea unității este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții.

Art. 42. Numărul maxim de copii admiși la o grupa de la creșă nu va depăși 25 de copii la grupa mare si 25  de copii la grupa mică, cu excepția Creșei Municipal care are o capacitate dublă.

Microclimatul creșei va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății pentru unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul nr. 1955 din 1995, cu modificările și completările ulterioare.

Prizele si întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus astfel încât sa nu permită copiilor sa le atingă.

Art. 43. Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalațiilor sanitare sunt realizate in raport cu vârsta copiilor.

Pentru copii sub doi ani sunt prevăzute olițe individuale care sunt utilizate, spălate si dezinfectate astfel încât să se evite riscul apariției unor boli transmisibile.

Mobilierul utilizat în serviciile de educație antepreșcolară este adecvat vârstei, încât să ofere copilului o ambianță familială, sigură și confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educațional favorabil și să permită modularea, după necesitățile grupei.

Jucăriile, materialele și echipamentele pentru dezvoltarea și învățarea copiilor sunt adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare ale copiilor, pentru a asigura stimularea acestora și a oferi ocazia să își exprime opțiunile și să le dezvolte creativitatea. Ele nu constituie un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

CAPITOLUL IX

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 44.  În scopul protejării datelor cu caracter personal Direcția Creșe respectă legislația în vigoare: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Legea nr. 190/2018, Regulementul (UE) 679/2016 al parlamentului European și al Consiliului.

Art. 45. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar pentru desfășurarea activității ca angajat al instituției, în caz contrar raporturile de muncă nu se pot derula corespunzător.

Art. 46. Datele cu caracter personal stocate pentru dosarul de personal, salarizare, situații financiare și de resurse umane, datele biometrice și datele cu privire la starea de sănătate sunt gestionate de către operatorul Direcția Creșe, care garantează  protejarea acestora conform legislației în vigoare.

Art. 47. Direcția Creșe coletează date cu caracter personal ale părinților și copiilor care depun dosare de înscriere la creșe, precum și a celor care frecventează creșele. Toate aceste date sunt protejate de către operatorul Direcția Creșe și nu vor fi puse la dispoziție unor terțe persoane decât în condițiile stipulate de legile în vigoare.

Art. 48. Direcția Creșe prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginile captate de camerele de supraveghere video, prin mijloace automatizate, bazându-se pe temeiul legitim de a monitoriza accesul și de a asigura securitatea persoanelor, bunurilor și spațiilor, precum și a procesului didactic.

Art. 49. Angajații creșelor din Municipiul Iași sunt informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin preluarea de imagini de către sistemul de supraveghere video/audio instalat.

Imaginile video sunt preluate pentru:

 • monitorizarea accesului și de a asigura securitatea persoanelor, bunurilor și spațiilor
 • monitorizarea procesului didactic

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere vor fi stocate timp de 20 de zile, conform legislației în vigoare. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Direcția Creșe și pot fi transmise numai următorilor destinatari: (I) organelor de urmărire penală în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și (II) alte autorități și instituții publice în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 50.  Drepturile reglementate de normele europene prevăd:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 Regulament 679/2016)
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete ( art. 16 Regulament 679/2016),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (art. 17 Regulament 679/2016)
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art. 18 Regulament 679/2016)
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (art. 20 Regulament 679/2016),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (art. 21 Regulament 679/2016),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere ( art. 7 Regulament 679/2016).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR ( art . 77 Regulament 679/2016).

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 51. Regulamentul de Organizare şi Funţionare intră în vigoare odată cu aprobarea lui în ședința Consiliului Local.  Modificările  aduse  prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare produc efecte numai dupã aprobarea lor de cãtre Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art. 52. Prevederile prezentului Regulament Intern de Organizare şi Funcţionare se completează cu prevederile Regulamentului Intern al Primariei Municipilui Iași, a Contractului Colectiv de Munca aplicabil, Codului de etică, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare.