Regulament de ordine interioară 2022-11-04T10:38:42+02:00

REGULAMENTUL  DE ORDINE  INTERIOARĂ  AL CREȘEI MUNICIPIULUI IAȘI „SFÂNTA MARIA”

Cap.1. Dispoziţii generale şi principii

Cap. 2. Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei

Cap. 3. Drepturile şi obligaţiile ale salariaţilor cu contract de muncă

conform codului muncii și a codului de conduită

Cap 4. Regulament pentru părinți

Cap.5. Timpul de lucru, timpul de odihnă, prezenţa şi accesul în instituţie

Cap. 6. Salarizarea

Cap. 7. Evaluarea personalului contractual

Cap. 8. Semnalarea de  încălcări ale legii

Cap. 9. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

Cap 10. Protecția maternității la locul de muncă

Cap 11. Respectarea principiului nediscriminării și egalității de șanse între femei și bărbați

Cap. 12. Abateri, sancțiuni și premii

Cap.1. Dispoziţii generale şi principii

Art. 1. Prezentul Regulament Intern, este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual, Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, Legea 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, OUG 96 / 2003 privind protecția maternității şi alte acte normative care privesc raporturile de serviciu, raporturile de muncă şi disciplina muncii.

Art. 2. Prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” indiferent de durata contractului de muncă sau raportului de serviciu, precum şi celor detaşaţi sau delegaţi.

Art. 3. Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligaţii, ale conducerii sau ale salariaţilor, care sunt prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturile de muncă şi de disciplină a muncii, aplicabile în domeniul de activitate specific creșelor.

Art. 4. Prevederile acestui regulament, respectiv capitolul Regulamentul părinților, se aplică părinților sau reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșa. Acest capitol reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai serviciilor de îngrijire, supraveghere și educare a copiilor care frecventează creșa.

Art. 5. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.

 

Cap. 2. Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei

Art.6. Conducerea instituţiei are următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;

c) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

f) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii.

Art.7.  Conducerea instituţiei se obligă în principal:

 1. Să angajeze salariaţii şi să încheie contracte individuale de muncă, conform criteriilor de competenţă, condiţiilor şi procedurilor prevăzute de legi, statute şi alte acte normative subordonate legii, emise de organele competente.
 2. Să organizeze activitatea salariaţilor, precizându-le locul de muncă şi atribuţiile de serviciu prin fişa postului şi să le pună la dispoziţie cele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.
 3. Să organizeze și supravegheze executarea lucrărilor de investiţii, de reparaţii capitale şi curente.
 4. Să asigure respectarea normativelor referitoare la echipamentul de lucru, folosind toate fondurile alocate pentru procurarea lor.
 5. Să respecte legile şi regulamentele privind protecţia muncii, normele de tehnica securităţii şi cele de prevenirea şi stingerea incendiilor.
 6. Sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanță individuale impuse,   precum și  dupa criteriile de evaluare a realizării acestora – stabilite prin fisa postului.
 7. Să colaboreze cu organele sindicale, în mod productiv şi benefic, atât pentru instituție cât şi pentru membrii de sindicat.
 8. Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina angajatorului, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 9. La angajare se vor aduce la cunoştinţă solicitantului:

–    prevederile Regulamentului de ordine interioară;

–    dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare;

–    clauzele tip ale contractului de muncă şi ale fişei postului;

–   prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi a OUG nr. 96/2003    privind protecţia maternităţii

–    criteriile de salarizare;

–    regulile de folosire a inventarului;

–    regulile de protecţia muncii;

–    normele de igienă şi securitate a muncii;

–    normele de pază şi cele contra incendiilor şi pagubelor de orice fel;

–    orice alte norme metodologice referitoare la serviciu.

10. Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege.

11. Fișa de post a salariatului va cuprinde detaliat atribuțiile de serviciu, precum și proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru, prin care sarcinile de serviciu sunt explicate clar și fără echivoc, pentru a nu exista eventuale interpretări ale modului de îndeplinire a acestora.

12. La desfacerea contractului de muncă se va urmări respectarea dispoziţiilor legale privind temeiurile de fapt şi de drept, garantând dreptul la apărare şi protecţie socială, în raport de împrejurări şi situaţie.

Angajatului i se va comunica orice măsură privind contractul său de muncă, ori de câte ori intervine necesitatea unei modificări. Lichidarea definitivă a tuturor drepturilor băneşti, se va face pe baza notei de lichidare completată la toate rubricile, atestând restituirea bunurilor avute în păstrare și procesul verbal de predare a gestiunii, după caz.  Garanţiile materiale reţinute vor fi eliberate în momentul în care nu se constată pagube în sarcina sa.

Compartimentele specializate vor comunica la noul loc de muncă al salariatului, titlurile executorii ce le are pe numele acestuia, dacă le-a executat parţial, în ce cuantum, ori nu le-a executat.

13. Conducerea Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” are obligaţia de a asigura:

–  respectarea legilor şi a regulamentelor privind protecţia muncii, acordarea echipamentelor de lucru şi de protecţie, timp de lucru şi de odihnă, concediile de odihnă, normele de igienă, orice alte forme de protecţie socială a salariaţilor;

–  luarea măsurilor şi instruirea salariaţilor în sensul cunoaşterii şi respectării instrucţiunilor de pază contra incendiilor şi pentru situații de urgență;

– întocmirea caracterizărilor dispuse de normele legale în vigoare, sancţionarea sau prevenirea salariaţilor şi aducerea lor la cunoştinţa acestora;

– acordarea salariaţilor tuturor  drepturilor  ce decurg din lege;

–  accesul salariaţilor la servicii medicale de medicina a muncii;

–  confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor

Cap. 3. Drepturile şi obligaţiile ale salariaţilor cu contract de muncă conform codului muncii și a codului de conduită

Art.8.  Prin aplicarea prezentului regulament, salariatii Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” au obligatia sa dovedeasca profesionalism, cinste, ordine si disciplina, sa-si asigure exercitarea corecta a atributiilor stabilite in concordanta cu Regulamentul de organizare si functionare si cu Contractul Colectiv de Munca.

Art.9.  Regulamentul de ordine interioara cuprinde politica de disciplina si organizare a muncii, igiena si securitatea muncii, obligatiile si drepturile salariatilor, ținand seama si de urmatoarele reguli:

a)    dreptul de asociere sindicala este garantat salariatilor, in conditiile legii. Cei interesati pot, in mod liber, sa adere la organizatii sindicale si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.

b) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
c)    salariatii se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor.
d)    salariatii isi pot exercita dreptul la greva in conditiile legii.
e)    in cadrul instituţiei, unde salariatii nu sunt organizati in sindicat salariatii isi pot alege reprezentanti in conditiile legii.
f)    reprezentantii salariatilor participa la stabilirea masurilor privind: conditiile de munca, sanatate si securitatea muncii salariatilor in timpul exercitarii atributiilor lor, buna functionare a societatii.
g)    reprezentantii salariatilor isi dau avizul in toate problemele de natura celor prevazute mai sus precum si in orice alte situatii, la solicitarea conducerii.
h)    avizul reprezentantilor salariatilor are caracter consultativ si este intodeauna dat in scris si motivat.
i)    prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu.

Art. 10. Salariaţii sunt obligaţi:

 1. Să respecte programul zilnic de lucru şi să îndeplinească atribuţiile şi sarcinile proprii de serviciu la timp executându-le la timp şi de o calitate ireproşabilă;
 2. Să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fişei postului; Să respecte modul de îndeplinire a atribuțiilor în conformitate cu procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru întocmite în cadrul SCIM al Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” și care le-au fost aduse la cunoștință.
 3. Să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
 4. Pentru orice plecare  de la  locul de muncă în  timpul programului de lucru, salariatul trebuie să solicite aprobarea coordonatorului de creșă sau a conducerii, după caz.
 5. Să respecte legislația muncii și normele de protecţia muncii. Să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor, de folosire a echipamentului specific, să cunoască  planurile de evacuare, să respecte alte reguli stabilite de instituţie sau de organele de îndrumare şi control ( pompieri,poliţie etc.). Să respecte regulile și măsurile care au fost stabilite pentru gestionarea situațiilor de urgență.
 6. Să aibă o comportare corectă şi civilizată din punct de vedere moral în relaţiile de muncă cu ceilalți salariați din instituție.
 7. Să aibă un comportament profesional și civic față de părinții copiilor din creșă .
 8. Să comunice informații privind copiii într-un mod civilizat și obiectiv, în măsura în care comunicarea cu părinții este o atribuțiune stabilită prin fișa postului.
 9. Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă. Să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare și Regulamentul de ordine interioară ;
 10. Prin modul de realizare a activităților să îndeplinească  obiectivele de performanță individuale  impuse,   precum și  criteriile de evaluare a realizării acestora – stabilite prin fisa postului
 11. Să răspundă material pentru acţiunile sau inacţiunile prin care aduc la pagube materiale patrimoniului instituției;
 12. Să păstreze în bune condiţii instalaţiile, sculele şi materialele din dotare. Să utilizeze aparatura de uz casnic în conformitate cu instrucțiunile de folosire și să le întrețină conform recomandărilor tehnice.
 13. Să împiedice sustragerile de orice fel, să aducă la cunoştinţă conducerii orice faptă de natură a prejudicia activitatea Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria”;
 14. Să menţină curăţenia la locul de muncă. Să efectueze activitățile care implică eliminarea de deșeuri sau resturi alimentare conform instrucțiunilor de lucru stabilite de către conducerea instituției.
 15. Să participe la desfăşurarea programelor de perfecționare profesională .
 16. Să anunţe compartimentul resurse umane în termen de trei zile despre orice modificare în actele de stare civilă, domiciliu, studii etc.
 17. Să fie loial faţă de instituție  în executarea atribuţiilor de serviciu
 18. Să participe, atunci când necesităţile o cer şi se dispune, indiferent de funcţia sau de postul ocupat, la efectuarea oricăror acţiuni stabilite de conducerea instituției.
 19. Să înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce au luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri ori lipsuri în muncă, sau de altă natură;
 20. Să dea informațiile cerute de către comisia de disciplină privind aspectele analizate de către aceasta, privind activitatea proprie sau privind aspectele  observate privind activitatea colegilor de muncă.
 21. Să anunțe telefonic, în termen de 24 ore coordonatorul de creșă despre faptul că nu se poate prezenta la muncă datorită unei situații medicale. Deasemenea, va anunța telefonic compartimentul resurse umane faptul că se află în spital sau că este concediu medical, urmând ca ulterior să transmit, în original, certificatul medical vizat de medical de familie. Transmiterea cu întârziere a certificatului medical poate determina acordarea plății concediului medical în luna următoare.

    Art 11.  Se interzice salariaţilor:

 1. Efectuarea în cadrul timpului de lucru a oricărei alte activități care este străină și în afara atribuţiilor ce le-au fost repartizate.
 2. Prezentarea  la serviciu într-o ţinută indecentă sau necorespunzătoare, în stare de ebrietate sau în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile de serviciu din cauza oboselii;
 3. Părăsirea locului de muncă fără aprobarea coordonatorului de creșă sau a conducerii, după caz
 4. Folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii din dotare precum şi a altor mijloace materiale aparţinând instituţiei, efectuarea de convorbiri telefonice în interes personal cu telefoanele instituției;
 5. Insubordonarea prin vorbe, atitudini, fapte față de șeful ierarhic superior
 6. Să fumeze în interiorul sau exteriorul instituției publice
 7. Să scoată din cadrul unităţii, fără aprobare scrisă, în timpul sau în afara programului de lucru orice obiect ce nu-i  aparţine, pentru folosinţă proprie, împrumut sau înstrăinare. Tentativa, ca şi fapta consumată vor fi  sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare;
 8. Provocarea de certuri, bătăi, folosirea unui limbaj injurios sau neadecvat atât de faţă cu copiii, cât şi în relaţiile dintre colegi;
 9. Să desfăşoare în timpul programului activităţi în interes propriu, al altor unităţi ori a unor persoane particulare; Să comercializeze produse de orice fel în incinta creșei.
 10. Să practice jocuri de noroc în incinta creșei
 11. Să folosească spațiile creșei pentru sărbătorirea diferitelor evenimente personale ale salariaţilor.
 12. Să comită falsuri în documente, evidenţe, pontaje, ori să înlesnească falsificarea acestora
 13. Să nu introducă în incinta creșei băuturi alcoolice.
 14. Să obtureze/ blocheze câmpul vizual a camerelor de supraveghere video, montate pentru supravegherea și securitatea obiectivelor instituției.
 15. În cazul în care salariatul, la terminarea programului de muncă, este ultima persoană care trebuie să plece din incinta creșei, se interzice plecarea fără să verifice că:
 • geamurile și ușile interioare sunt închise peste tot
 • instalațiile de apă sunt închise
 • luminile sunt stinse
 • instalația de alarmare pentru efracție activată
 • ușa de la intrare și poarta instituției sunt închise

Cap 4. Regulament pentru părinți

Art 12.  Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșa au următoarele drepturi și obligații, născute odată cu semnarea contractului de furnizare servicii. Încetarea contractului conduce la stingerea acestora.

Art 13.  Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșa au dreptul

a) să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul creşei

b) să fie trataţi cu respect şi să nu fie supuşi unor tratamente discriminatorii

c) să li se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor personale în condiţiile legii

d) să le fie luate în considerare, în limita posibilităţilor umane sau materiale, propunerile cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul creşei.

e) consiliere şi sprijin din partea personalului unităţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce priveşte educaţia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum şi pentru probleme de ordin medical;

f) primirea oricăror informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul de specialitate le poate furniza, în funcţie de evoluţia copilului.

Art 14.  Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșa au următoarele obligații:

a) să respecte Regulamentele instituţiei: de ordine şi funcţionare şi de ordine interioară

b) achitarea în avans a contribuţiei lunare stabilite pe anul respectiv. Cuantumul contribuţiei pentru hrană ramâne nemodificat şi în cazul neparticipării copilului la una dintre mesele din cursul zilei.

c) să achite lunar contribuţia lunară până pe data de 10 ale lunii în curs. Suma achitată pentru perioada în care copilul nu frecventează creşa se compensează în contul lunii următoare sau se returnează în cazul solicitării scrise din partea părinţilor, dacă copilul nu mai frecventează creşa şi este declarat retras.

d) să respecte prevederile contractului de furnizare servicii încheiat cu reprezentanții instituției.

e) să respecte orarul creşei, ora de venire (întârzierea se anunţă telefonic) şi ora de plecare .

f) să anunțe absenţa copilului din creşă , iar dacă perioada depăşeşte 3 zile consecutive, la revenirea în colectivitate să prezinte aviz medical care atestă starea bună de sănătate a copilului.

g) să aibă un comportament civilizat, să trateze cu respect instituţia şi personalul angajat

h) să asigure copilului o ţinută vestimentară curată şi îngrijită, fără obiecte de valoare (ex. Bijuterii) . Creșa nu-și asumă raspunderea in caz de pierdere sau deteriorare

i) să supravegheze copilul după ce l-a preluat din grupă, iar orice problemă sau neregulă cu privire la copil se poate sesiza în scris până la scoaterea copilului din creșă. Părintele/ persoana care preia copilul din grupă are obligația să verifice starea copilului la preluare. Nesemnalarea obiecțiilor cu privire la starea copilului la preluarea din creșă, atestă starea corespunzătoare a copilului. Orice reclamație ulterioară se va considera nejustificată și fără posibilitate de fi probată.

j) odată cu plecarea din grupă a copilului cu însoţitorul, aceştia vor părăsi incinta si curtea creșei.

k) accesul părinţilor şi al persoanelor străine este interzis în bucătărie şi sala de mese pentru respectarea normelor igienico-sanitare.

l) să nu aducă copilul bolnav în colectivitate (febră, tuse, rinoree, scaune diareice, afecţiuni cutanate, boli contagioase etc). Să anunțe personalul de la grupă dacă copilul a prezentat orice problemă de sănătate în timpul nopții sau dimineții.

m) să comunice reprezentanţilor creşei orice informaţie necesară dezvoltării armonioase a copilului

n) să anunţe coordonatoarea creșei cine sunt persoanele cărora li se încredinţează copilul la ieşirea din creşă şi calitatea acestora (ex: părinte, bunic, bonă, tutore, rudă etc), precum şi datele de identificare ale acestora.

 

 Cap.5. Timpul de lucru, timpul de odihnă, prezenţa şi accesul în instituţie

 1. Timpul de lucru

Art. 15  Durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână.

Salariații creșelor cu program normal vor avea programul de lucru repartizat în 2 ture de 8 ore (dimineață/ după amiază) cu orele de venire și plecare stabilite de către coordonatorul de creșă.

Salariații creșei cu program săptămânal, pe perioada când sunt copii beneficiari ai programului săptămânal, vor avea programul de lucru repartizat în 3 ture de 8 ore (dimineață/ după amiază/ noapte ) cu orele de venire și plecare stabilite de către coordonatorul de creșă.

Salariații din cadrul aparatului administrativ ai Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” au un program de lucru de 8 ore zilnic.

Art. 16. Repaosul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica.

2. Timpul de odihnă

Art. 17. Pentru munca realizată angajaţii au dreptul la un concediu de odihnă stabilit conform codului muncii și contractului colectiv de muncă în vigoare.

Art. 18. Dreptul la concediul de odihnă, este garantat salariaţilor, acesta nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunţări sau limitări.

Art. 19 În afara concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la următoarele zile libere plătite:

– 5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului;

– 3 zile lucrătoare pentru naşterea sau căsătoria unui copil al salariatului;

– 3 zile lucrătoare pentru decesul soţului sau al unei rude de gradul I – II a salariatului;

– 1 zi lucrătoare pentru decesul unei rude de gradul III – IV a salariatului;

– 1 zi lucrătoare pentru controlul medical anual potrivit legii securitătii şi sănătăţii în muncă.

Art. 20 Sunt zile nelucrătoare zilele de sărbători legale şi religioase, stabilite prin lege.

Art. 21 Concediul de odihnă. Programarea concediului de odihnă se face la sfârşitul anului calendaristic, eşalonat pentru tot cursul anului următor, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii din creșă. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Atunci când programarea concediilor se face fracţionat, salariatul este obligat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Art.22 Concediul medical. În caz de îmbolnăvire, spitalizare,  accidente, salariatul va anunța coordonatorul de creșă / instituția , despre situația ivită în termen de 24 de ore. Certificatul de concediu medical, trebuie vizat de către medical de familie și depus în original la compartimentul resurse umane.

3. Accesul şi prezenţa salariaţilor în instituţie

Art. 23. Accesul în sediul fiecărei creșe se face la ora de venire stabilită de către coordonatorul de creșă.

Salariații trebuie să fie prezenți în creșă pe perioada timpului de muncă, cu excepția perioadelor în care au fost învoite motivat de către coordonatorul de creșă. Coordonatorul de creșă consemnează în condica de învoire, ziua și ora la care a acordat învoire pentru interese personale salariatului.

Art. 24. Urmărirea prezenţei salariaţilor, evidenţa şi pontajul se fac de către coordonatorii de creșe.

Pontajele întocmite de coordonatorii de creșă se completează de către compartimentul resurse umane pentru angajații aflați în concediu odihnă, concediu medical, concediu fără plată, situații deosebite.

Concediile medicale purtând viza medicului de familie se depun în original la Serviciul Resurse Umane, o copie pastrându-se la compartimentul în care este încadrat salariatul.

Responsabilitatea veridicităţii datelor din pontajele fiecărei creșe revine coordonatorilor de creșe.

Art. 25. Efectuarea de muncă suplimentară peste programul normal de lucru sau în zilele libere se face conform Codului Muncii, numai la solicitarea conducerii instituției.

Art. 26. Plata sau compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru  realizează potrivit prevederilor legale.

  

Cap. 6. Salarizarea

Art. 27. Pentru munca prestată, angajaţii au dreptul la un salariu care cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 28. Ziua de plată a drepturilor salariale este data de 12 ale fiecărei luni. Orele nelucrate ca urmare a absențelor nemotivate nu se plătesc.

Cap. 7. Evaluarea personalului contractual

Art. 29. Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

Art. 30. Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt stabilite de către conducere la începutrul perioadei evaluate .

Art 31. Obiectivele profesionale individuale se stabilesc pentru fiecare salariat conform atribuţiilor de serviciu din fişa postului la  începutul fiecărui an de către evaluator.

Obiectivele pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări semnificative în priorităţile instituţiei cu privire la activităţile corespunzătoare postului.

Art. 32. Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie profesională, realism şi obiectivitate.

Art. 33. Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;   b) interviul;   c) contrasemnarea fişei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Art. 34. În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:

a) coordonatorul de creșă pentru angajații din cadrul creșei.

b) contabilul șef pentru angajații din compartimentul financiar-contabilitate și resurse umane.

c) directorul instituției pentru coordonatorii de creșă, contabilul șef și angajații din compartimentul educativ, compartimentul asistență de specialitate, compartimentul juridic și compartiment admnistrativ- achiziții.

Art. 35. Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate pe funcţia respectivă.

Art. 36. Persoanele care au calitatea de evaluator, completează fişele de evaluare, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor şi apreciază activitatea conform criteriilor stabilite, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului,

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare şi, dacă este cazul, criterii specifice pentru funcţiile de execuţie;

e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art 37 După completarea fișelor de evaluare, evaluatorii vor proceda conform legii la notarea obiectivelor și transmiterea fișei către contrasemnatar.

Art.38. Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei publice.

Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea

contestaţiei. Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei

competente, în condiţiile legii.

Cap. 8. Semnalarea de  încălcări ale legii

Art. 39. Angajaţii care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul instituției , săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau execuţie din cadrul acesteia , se bucură de protecţia Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Art. 40. În înţelesul legii susmenţionate:

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;

b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) şi care este încadrată în instituția publică;

c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiei publice .

Art. 41. Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalităţii, conform căruia instituția publică are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa instituției publice sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să

susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia instituția publică este datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privier la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul instituției publice.

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

h) principiului bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o instituţie publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art. 42. Semnalarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;

g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al instituției publice ;

n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

Art. 43. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, ;

b) conducătorului instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiilor de disciplină din cadrul instituției publice din care face parte persoana care a încălcat legea

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizaţiilor neguvernamentale.

Art. 44  În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină are obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale.

În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului,   ascunzându-i identitatea.

 

Cap. 9. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

 Art. 45. Conducerea Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” are obligaţia să asigure personalului instituţiei condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, să prevină accidentele de muncă şi bolile profesionale, după cum urmează:

 1. Instructiunile prevazute in prezentul Regulament de ordine interioara, impun fiecarei persoane sa vegheze atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalti salariati din institutie.
 2. Fumatul in incinta creșelor este cu desavarsire interzis ca si introducerea sau consumarea bauturilor alcoolice.
 3. In prezenta semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorita careia aceasta ar putea sa nu mai poata executa sarcinile de serviciu si care poate determina crearea unei situatii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectand secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronuntarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical daca este necesar. In asteptarea unei solutii definitive, persoanei in cauza ii va fi interzis sa-si mai exercite munca.
 4. Salariatii beneficiaza de grupuri sanitare curate si dotate cu materiale de stricta necesitate, in vederea crearii unui confort necesar respectarii intimitatii fiecaruia, precum si pentru preintampinarea imbolnavirilor.
 5. Efectuarea curateniei in sălile de joc și dormitoare, holuri , birouri, grupuri sanitare, spălătorii și bucătării se va face numai în conformitate cu procedurile și instrucțiunile de lucru stabilite privind efectuarea curățeniei. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare si vor atrage sanctionarea celor ce se vor face vinovati de încălcarea acestora.

Art.46. Comportarea in caz de accidente sau incidente la locul de munca

În domeniul protectiei muncii se va actiona astfel:

 1. Toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave, vor fi declarate imediat conducerii sau inlocuitorului de drept al acestuia. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de munca si invers.
 2. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum si accidentul colectiv, vor fi comunicate de indata către conducere sau altă persoana din conducerea acesteia, Inspectoratului  teritorial de muncă, precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

Art.47. Utilizarea echipamentelor de protectie si de lucru din dotare.

 1. Fiecare angajat este obligat să-și utilizeze echipamentul tehnic de protectie si de lucru conform cerintelor, fiind interzisa utilizarea acestuia in scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, in general, toate materialele incredintate salariatului in vederea executarii atributiilor sale de serviciu.
 2. Este interzisa interventia din proprie initiativa asupra echipamentului tehnic sau de protectie, daca intretinerea acestuia este incredintata unui specialist, salariatul fiind obligat sa apeleze la serviciile acestuia.
 3. Executarea sarcinilor de munca implica intretinerea si curatirea echipamentului tehnic si de lucru, personalul fiind obligat sa-si consacre timpul necesar acestei obligatii, conform cerintelor stabilite prin fisa postului sau ordine specifice.

 Art. 48.  Dispozitii in cazul situațiilor de urgență

In caz situațiilor de urgență, care pun în pericol viața angajatului și a copiilor aflați în clădire  ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea clădirii se efectueaza conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de paza contra incendiilor si Planului de Aparare Civila.

 Art. 49.   Pagube produse sau suferite de salariati

a) Lucrările , documentația de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecarui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora in dulapuri, camere prevazute cu sisteme si dispozitive de inchidere.

b)  În stare de urgență sau necesitate, mai ales in cazul posibilității existenței în dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau în cazuri de forță majoră, conducerea poate, după ce a informat salariații respectivi, să dispuna deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face in prezenta celor interesați. In cazul absentei salariatului sau refuzul lui de a participa la actiune, aceasta se va face in prezenta unui terț angajat.

c) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate în spații special aprobate. Conducerea instituției nu poartă raspunderea pentru pagubele aduse in parcare, in timpul programului normal de lucru.

Art. 50. Examenul medical la angajare şi controlul periodic medical de medicina muncii în baza contractului încheiat cu unitatea prestatoare de servicii medicale, este obligatoriu pentru toţi salariaţii.

Art. 51. La angajare, salariaţii vor fi informaţi atât asupra condiţiilor de muncă cât şi asupra prevederilor prezentului regulament.

Art. 52. Salariaţii vor anunţa imediat conducerea despre apariţia unor situaţii care modifică securitatea locului de muncă sau pot afecta starea lor de sănătate.

Art. 53. Salariaţii sunt obligaţi să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 54. Salariaţii sunt obligaţi să acorde primul ajutor, în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.

Art. 55. Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general toate, toate materialele salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu.Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.

Art. 56. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea lor la cunoştinţa salariaţilor, de către salariaţii cu atribuţii în acest sens, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, contravenţional sau penal după caz.

 

Cap 10. Protecția maternității la locul de muncă

 Art. 57. Angajatorul are obligaţia sa adopte măsurile necesare, astfel încât:

a) să prevină expunerea salariatelor gravide, celor care au născut recent şi celor care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;

b) salariatele sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz.

Art. 58. Angajatorul este obligat ca in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului privind agenții, procedurile și condițiile de muncă susceptibile să prezinte risc specific de expunere, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

Angajatorul va informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 59. Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

Art. 60. Angajatorul are obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile legii, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.

Art. 61. Salariatele mentionate anterior nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.

Este interzis angajatorului sa dispună incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

a) salariatei gravide, care a născut recent, sau care alăptează din motive care au legatura directa cu starea sa;

b)salariatei care se afla in concediu de risc maternal;

c)salariatei care se afla in concediu de maternitate;

d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;

e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

Cap 11. Respectarea principiului nediscriminării și egalității de șanse între femei și bărbați

Art. 62. Prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

Art. 63. Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege acces nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;

b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru munca de valoare egala;

d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, specializare si recalificare profesionala;

e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;

f) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

g) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.

Art. 64. Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:

a ) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;

c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;

d) stabilirea remuneratiei;

e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;

f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;

g) evaluarea performantelor profesionale individuale;

h) promovarea profesionala;

i) aplicarea masurilor disciplinare;

j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

Cap. 12. Abateri, sancțiuni și premii

Art. 65. Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă, a normelor de comportare, a regulilor prevăzute de prezentul regulament și cele prevăzute în legislația aplicabilă pentru activitatea specific a fiecărui angajat, constituie abatere disciplinară, sancţionată ca atare, indiferent de funcţia deţinută.

Art.66. Sancţiunile aplicate vor respecta Codul muncii în vigoare, precum şi legislaţia muncii

Art. 67. Sancţiunile disciplinare se aplică după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor făcute de acesta. Cercetarea disciplinară prealabilă se realizează de

către comisia de disciplină constituită pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă. Aplicarea

sancţiunilor este de competenţa conducătorului instituției.

Art. 68.  Sancţiunea aplicată nu este determinată neapărat de existenţa unei sancţiuni anterioare sau de frecvenţa încălcărilor, ci, mai ales, de gravitatea faptei săvârşite, dar pot constitui o agravantă.

Art. 69.  În cazul nerespectării normelor privind prevenirea incendiilor, ordinea şi disciplina la locul de muncă, precum şi a normelor privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii copilului pe timpul cât acesta se afla în unitate, la sesizarea colectivului din care face parte, conducerea instituţiei va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare faptei.

Art.70.  Când instituţia a trebuit să formuleze o plângere penală împotriva unui salariat, ale cărui fapte atrag o răspundere de acest fel, îl va putea suspenda din funcţie, perioadă în care nu i se va plăti salariul. Răspunderea penală sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta comisă, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţiile de muncă. Dacă i se va constata nevinovăţia, suspendarea va fi ridicată şi i se vor plăti drepturile salariale de care a fost lipsit.

Art. 71. Constituie abateri deosebit de grave care pot atrage destituirea din funcţie sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă chiar dacă cel în cauză nu a mai avut abateri, următoarele fapte:

a) absenţa nemotivată de la serviciu 3 zile într-o lună sau 5 zile în trei luni succesive;

b) întârzierea repetată la programul de lucru;

c) furtul, însuşirea sau scoaterea de bunuri din unitate fără forme legale;

d) pretinderea sau primirea de bani sau foloase necuvenite pentru a-şi exercita atribuţiile de serviciu sau traficul

de influenţă;

e) refuzul de a primi o decizie emisă de directorul instituției şi de a semna pentru luare la cunoştinţă a conţinutului acesteia a angajatului aflat în timpul programului de lucru;

f) consumul de băuturi alcoolice sau prestarea serviciului sub influenţa alcoolului;

g) atitudine necuviincioasă în relaţiile de muncă prin adresarea de injurii, insulte sau calomnii, precum şi lovire

sau alte violenţe săvârşite între salariaţi în incinta instituţiei;

h) alte fapte deosebit de grave;

Art.72. Salariatul care în cursul anului calendaristic a fost sancţionat nu poate beneficia de premii sau alte venituri, decât cele salariale.

Art.73. – Premii.

Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției.
Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care:

– a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției ,

–  a participat la activități cu caracter deosebit,

–  a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de criteriile de performanță generale profesională.