Carieră – anunțurile posturilor scoase la concurs 2021-07-26T12:36:24+02:00

POSTURI SCOASE LA CONCURS

ANUNȚ

DATA AFIȘĂRII: 26.07.2021

Candidații admiși în urma examenului susținut pentru ocuparea posturilor vacante la Direcția Creșe Iași se vor prezenta marți, 27.07.2021 începând cu ora 08.00, la Laboratorul de analize medicale din cadrul Policlinicii pentru Elevi și Studenți, cu probă pentru efectuarea examenului coproparazitologic și coprobacteriologic. 

După înregistrarea probei la Laborator, sunteți rugați să contactați Direcția Creșe la numărul de tel. 0232210052 pentru a fi programați la medicul de medicina muncii.

ANUNȚ

DATA AFIȘĂRII: 23.07.2021

REZULTATE FINALE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 21.07.2021

Rezultate finale-Educator Puericultor

Rezultate finale – Asistent medical

Rezultate finale – Infirmieră

Rezultate finale – Bucătar

Rezultate finale – Îngrijitoare

ANUNŢ

DATA AFIŞĂRII: 29.06.2021

             DIRECŢIA CREŞE IAŞI anunță scoaterea la concurs în ziua de 21.07.2021, ora 10.00, la sediul unității, a 30(treizeci) posturi vacante:

  • 2 (două) posturi pe perioadă nedeterminată pentru educator puericultor;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru asistentă medicală;
  • 17 (șaptesprezece) posturi pe perioadă nedeterminată pentru infirmieră;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru bucătar;
  • 1 (unu) post pe perioadă nedeterminată pentru ajutor de bucătar;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru îngrijitoare;
  • 1 (unu) post pe perioadă nedeterminată pentru spălătoreasă.

Activitatea va fi desfășurată în cadrul creșelor din subordinea Direcției.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

-să aibă domiciliul stabil /reşedinţa în Romania;

-are capacitate deplină de exerciţiu ;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii;

pentru educator puericultor – Liceul Pedagogic cu diploma de bacalaureat sau Facultatea de Psihologie și Științele Educației( licență și modulul psihopedagogic) sau Facultatea de Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar ;

vechime: nu se solicită.

pentru asistentă medicală –studii liceale cu diplomă de bacalaureat și școala postliceală sanitară;

                                             vechime: nu se solicită.

pentru infirmieră – studii liceale, experiența în lucrul cu copiii antepreșcolari și cursuri de infirmieră / baby sitter constituie un  avantaj;

                                – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru bucătar – minim studii gimnaziale, cursuri de specialitate (bucătar), cunoştinţe                                         alimentaţia copilului mic;

                                    – vechime în muncă minim 3 ani.

– pentru ajutor de bucătar – minim studii gimnaziale, cursuri de specialitate (bucătar), cunoştinţe alimentaţia copilului mic;

                                    – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru îngrijitoare – minim studii gimnaziale;

                                 – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru spălătoreasă – minim studii gimnaziale;

                                 – vechime în muncă minim 3 ani.

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,  care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CUPRINDE:

– formular de înscriere (se descarcă de pe site-ul Direcției Creșe);

– curriculum vitae;

– copie de pe actul de identitate;

– copie de pe diploma de studii;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– aviz psihologic care atestă ”apt pentru a lucra cu copiii”( cu excepția bucătarilor și ajutor de bucătar);

– declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nici abateri disciplinare la ultimul loc de muncă;

– adeverință pentru participarea la concurs eliberată de OAMR pentru asistentă medicală;

– copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

– dosar carton cu șină.

OBLIGATORIU până la prima proba a concursului se va prezenta:

–  cazierul judiciar;

– certificat de integritate comportamentală;

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

– Depunerea dosarelor se face zilnic (luni–vineri), perioada 29.06-13.07.2021, între orele 09.00 – 11.00

– Afișarea selecției dosarelor – 15 iulie 2020 ;

– Contestații privind selecția dosarelor -16 iulie 2021, pâna la ora 12.00;

– Proba scrisă – 21 iulie 2021, ora 10.00;

– Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă – 22 iulie 2021;

– Contestații proba scrisă – 22 iulie 2021, până la ora 15.00;

– Proba interviu – 23 iulie 2021, ora 10.00;

– Afișarea rezultatelor finale – 23 iulie 2021, până la ora 15.00

– Contestații – 26 iulie 2021, până la ora 12.00.

RELAŢII SUPLIMENTARE: www.directiacrese-iasi.ro.

Anunt concurs angajare 2021

Tematică educator puericultor 2021  /  Cerere de inscriere la concurs – educator puericultor 2021

Tematică asistent medical 2021  /  Cerere de înscriere la concurs – asistentă medicală 2021

Tematică infirmiere 2021  /  Cerere de înscriere la concurs – infirmieră 2021

Tematică îngrijitoare 2021   /  Cerere de înscriere la concurs – îngrijitoare 2021

Tematică spălătoreasă 2021   /  Cerere de înscriere la concurs – spălătoreasă 2021

Tematică bucătar 2021   /  Cerere de înscriere la concurs – bucătar 2021

Tematică ajutor de bucătar 2021   /  Cerere de înscriere la concurs – ajutor de bucătar 2021