ANUNŢ CONCURS ANGAJARE PERSONAL

DATA AFIŞĂRII: 29.06.2021

 

 

CREȘA MUNICIPIULUI IAȘI „SFÂNTA MARIA” anunță scoaterea la concurs în ziua de 21.07.2021, ora 10.00, la sediul unității, a 30(treizeci) posturi vacante:

  • 2 (două) posturi pe perioadă nedeterminată pentru educator puericultor;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru asistentă medicală;
  • 17 (șaptesprezece) posturi pe perioadă nedeterminată pentru infirmieră;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru bucătar;
  • 1 (unu) post pe perioadă nedeterminată pentru ajutor de bucătar;
  • 3 (trei) posturi pe perioadă nedeterminată pentru îngrijitoare;
  • 1 (unu) post pe perioadă nedeterminată pentru spălătoreasă.

Activitatea va fi desfășurată în cadrul creșelor din subordinea Direcției.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

-să aibă domiciliul stabil /reşedinţa în Romania;

-are capacitate deplină de exerciţiu ;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii;

pentru educator puericultor – Liceul Pedagogic cu diploma de bacalaureat sau Facultatea de Psihologie și Științele Educației( licență și modulul psihopedagogic) sau Facultatea de Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar ;

vechime: nu se solicită.

pentru asistentă medicală –studii liceale cu diplomă de bacalaureat și școala postliceală sanitară;

                                             vechime: nu se solicită.

pentru infirmieră – studii liceale, experiența în lucrul cu copiii antepreșcolari și cursuri de  

                                   infirmieră / baby sitter constituie un  avantaj;

                                – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru bucătar – minim studii gimnaziale, cursuri de specialitate (bucătar), cunoştinţe                                            alimentaţia copilului mic;

                                    – vechime în muncă minim 3 ani.

– pentru ajutor de bucătar – minim studii gimnaziale, cursuri de specialitate (bucătar), cunoştinţe alimentaţia copilului mic;

                                    – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru îngrijitoare – minim studii gimnaziale;

                                 – vechime în muncă minim 3 ani.

pentru spălătoreasă – minim studii gimnaziale;

                                 – vechime în muncă minim 3 ani.

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,  care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CUPRINDE:

– formular de înscriere (se descarcă de pe site-ul Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria”);

– curriculum vitae;

– copie de pe actul de identitate;

– copie de pe diploma de studii;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– aviz psihologic care atestă ”apt pentru a lucra cu copiii”( cu excepția bucătarilor și ajutor de bucătar);

– declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nici abateri disciplinare la ultimul loc de muncă;

– adeverință pentru participarea la concurs eliberată de OAMR pentru asistentă medicală;

– copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

– dosar carton cu șină.

OBLIGATORIU până la prima proba a concursului se va prezenta:

–  cazierul judiciar;

– certificat de integritate comportamentală;

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

– Depunerea dosarelor se face zilnic (luni–vineri), perioada 29.06-13.07.2021, între orele 09.00 – 11.00

– Afișarea selecției dosarelor – 15 iulie 2020 ;

– Contestații privind selecția dosarelor -16 iulie 2021, pâna la ora 12.00;

– Proba scrisă – 21 iulie 2021, ora 10.00;

– Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă – 22 iulie 2021;

– Contestații proba scrisă – 22 iulie 2021, până la ora 15.00;

– Proba interviu – 23 iulie 2021, ora 10.00;

– Afișarea rezultatelor finale – 23 iulie 2021, până la ora 15.00

– Contestații – 26 iulie 2021, până la ora 12.00.

RELAŢII SUPLIMENTARE: www.directiacrese-iasi.ro.

Anunt concurs angajare 2021

2022-11-04T10:21:06+02:00